Проформа
Скачать 486.89 Kb.
НазваниеПроформа
страница1/5
Дата26.08.2012
Размер486.89 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
ДОНЕЦькИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ


еКОНОМіЧнИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОФОРМА


Модуль: СОЦІОЛОГІЯ

Семестр: 3

Кредити: 3 (108 год.)

Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу.

Рівень: бакалаврат.

КАФЕДРА: Управління персоналом і економіка праці


Мета курсу: виробити у студентів правильне розуміння соціальних явищ на підставі економічного світогляду; сформувати соціальне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел їхнього виникнення і можливих шляхів їхнього дозволу; допомогти студентам освоїти досягнення, які накопичені соціологічною наукою з метою наступного використання для всебічного удосконалювання життєдіяльності суспільства в цілому й окремих соціальних груп.


Результати навчання:

При успішному завершенні модуля, студенти:

- демонструють знання теоретичних основ і методологічних засад соціології;

- розуміють соціальні процеси як засіб управління;

- мають навички використання соціально-трудових засобів до управління персоналом на макро- і мікрорівнях, що спрямовано до створення тісних взаємозв’язків у соціально-економічних відносинах; мають навички проведення соціологічних досліджень;

- спроможні самостійно аналізувати й оцінити соціальні показники.


Зміст курсу і коротка анотація тем

Тема 1. Вступ в соціологію (Мета, об'єкт і предмет соціології. Методологія соціології. Принципи вивчення соціальних процесів: об'єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні закони. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Спеціальні соціологічні теорії.)

Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології (Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології. Розвиток соціальних знань у Древньому світі. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження, Позитивізм, соціальна статика і соціальна динаміка О. Конта. Основні напрямки сучасної західної соціології. Формування соціологічної думки в Україні.)

Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура суспільства (Системний підхід до вивчення суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму. Типи суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства. Поняття соціальної структури суспільства. Соціальні процеси в суспільстві. Характерні риси стратифікації сучасного суспільства.)

Тема 4. Соціальні інститути (Сутність поняття «соціальний інститут». Інституціалізація громадського життя. Етапи формування соціального інституту. Характеристика типів соціальних інститутів Система соціальних інститутів суспільства.)

Тема 5. Соціологія організацій (Істотні риси групи. Первинні і вторинні групи. Функції і причини необхідності груп. Стадії розвитку групи. Розподіл ролей у групі. Організація як соціальна система. Формальна і неформальна структура взаємин в організації.)

Тема 6. Особистість в системі суспільних відносин (Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компоненти Соціалізація особистості. Соціальні ролі й особистість. Девіантна поведінка.)

Тема 7. Конфлікт як соціальне явище (Сутність конфлікту і його генезис. Основні поняття конфліктології: конфліктна ситуація, опоненти, об'єкт і мотив конфлікту, інцидент. Типологія конфліктів. Діагностика конфліктів. Фази розвитку конфлікту по Х.Броделю.)

Тема 8. Економічна соціологія. Соціологія праці і управління (Мета, задачі і функції економічної соціології, соціології праці і управління. Економіка як соціальний інститут. Структура економіки як соціального інституту. Праця як соціальний процес. Управління як соціальна технологія.)

Тема 9. Методологія і методика емпіричного соціологічного дослідження (Етапи соціологічного дослідження. Постановка проблеми. Мета і задачі дослідження. Вибірковий метод у соціологічному дослідженні. Репрезентативність. Методи збору соціологічної інформації. Соціометричне дослідження: ціль, методика, обробка й інтерпретація даних. Експеримент.)

Тема 10 Соціологія культури (Культура і суспільство. Базисні елементи культури. Субкультура і контркультура. Походження культури. Мова і символічні комунікації. Розвиток культури.)


Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна а індивідуальна робота студента.

Лекції

32 годиниПрактичні заняття 16 годиниКонсультації 5 годинСамостійна робота – підготовка до семінарів, вивчення законодавчих і нормативних документів, написання рефератів, підготовка доповідей, виконання практичних робіт, проведення соціологічних досліджень 30 годинІндивідуальна робота - виконання завдань викладача за темами курсу30 години

Форми контролю

Оцінка модулю складається з оцінок за наступні види роботи:

- позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модулю;

- додаткові форми контролю складають 20% загальної оцінки модулю;

- іспит складає 50% загальної оцінки модулю.


Форми самостійної роботи: вивчення теоретичного матеріалу, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; вивчення та оцінювання законодавчих і нормативних документів України, що регулюють питання соціального розвитку сучасного трудового колективу та підприємства в цілому; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт, виконання домашніх практичних робіт; аналіз та оцінка соціальних систем та організаційних структур на підприємстві, на якому студент пройшов практику; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


Критерії оцінки знань:

Модуль 1Модуль 2Додаткові формиІспит∑15%15%20%50%100т1т2т3т4т5т6т7т8т9т105555555555

90-100 балів – “відмінно” – студент дав правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вміє креативно мислити. Студент бездоганно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – “добре” – студент у цілому відповів на поставленні запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Завдання виконане, однак є незначні зауваження щодо логіки викладення матеріалу.

50-74 балів – “задовільно” – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконане, надано своєчасно, але мають місце окремі недоліки: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – “незадовільно” – студент дав неправильну відповідь на запитання чи взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використовував заборонені джерела, підказки. Завдання виконане не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона недостовірна, застаріла; завдання оформлене із суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


Список літератури

1. Социология: уч.пособие / Под ред. Елсукова А.Н. - Минск: Тетра Системс, 1998.

2. Социология: Учебник / Под ред. Лавриненко В.Н. М.:ЮНИТИ, 1998.

3. Соціологія: посіб. для студентів / За ред. Городяненко В.Г. - К.:Академия, 1999.

4. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. - М.:Центр, 1999

5. Михайлова Л.И. Социология культуры: уч.пособие. - М.:Гранд, 1999

6. Кравченко А.И. Социология менеджмента: уч.пособие. - М.:ЮНИТИ, 1999

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник. - М. НОРМА- ИНФРА-М , 1998


Викладачі, які викладають модуль:

Керівник модулю: Моложавий В.М., ст.викладач

Лектори: д.е.н., проф. Лук'янченко Н.Д.,

к.е.н., доц. Шульга В.Г.,

к.е.н., доц. Сердюк О.Ю.


ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ


Формы организации самостоятельной работы студентов и индивидуальной работы со студентами (для студентов дневной формы обучения)


№Формы СРС и ИРСФормы контроляВнеаудиторная
работаИндивидуальная
работа с
преподавателемАудиторный
контроль
преподавателяСамоконтроль
студентов1.Подготовка
к семинаруКонсультации:

 • индивидуальные,

групповые (рассмотрение типичных вопросов)Программированный контроль (тесты)

устный опрос,
обсуждениеТестирование2.Самостоятельное изучение
отдельных темКонсультацииКоллоквиум
Экспресс-опросТестирование3.Подготовка рефератаСогласование плана
и списка литературных источников

РецензированиеЗащита
(выступление)4.Работа с литературой по курсуСобеседованиеВыборочныйОформление
тезисов
(выводов)5.Проведение
социометрического
исследованияКонсультации,
обсуждение методикиЗащита на семинаре. Обсуждение и интерпретация результатовОформление аналитического отчета (резюме)6.Работа с ситуационными упражнениями (кейсами)КонсультацииПрезентация Обоснование выбранного варианта решения7.Проведение опроса на заданную тему (анкетирование,
интервью)Согласование программы исследования.

Утверждение анкеты (программы интервью)Обсуждение
результатовОформление аналитического отчета (резюме)5.1. Методические указания к подготовке рефератов


Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка реферата.

Реферат призван показать знание студентов основных категорий современной социологии, крупнейших социологических школ, соответствующих публикаций. При оценке реферата особое значение придается самостоятельности мышления, новым примерам, проработке книг и публикаций, которые не входят в рекомендованный список литературы.

При работе с первоисточниками следует избегать прямого конспектирования текста, а сосредоточить внимание на комментировании, т.е. на изложении собственных взглядов по рассматриваемому материалу. Однако цитирование (оформленное ссылками) также может использоваться для аргументации или формулировки мнения автора.

Реферат должен иметь четкую структуру. Начало реферата – план, состоящий из разделов и подразделов, соответствующих заголовкам и подзаголовкам в тексте. За содержанием (планом) следует введение: постановка цели, задач, определение границ исследования темы. Основная часть поэтапно раскрывает тему реферата. В заключение оформляются выводы, показываются направления дальнейшего развития темы. Завершается реферат списком использованных источников (оформленным в установленном порядке).

В ходе работы над рефератом предполагается консультирование преподавателя: обсуждение направления научного поиска, согласование плана (содержания) и др. Реферат, прорецензированный преподавателем, выносится на защиту и обсуждение в аудитории.

Объем реферата – 10-12 страниц.

Тема реферата выбирается (по желанию) из предлагаемой тематики. По согласованию с преподавателем возможна самостоятельная формулировка темы.

¥Темы рефератов

 1. Девиантное поведение: сущность, виды, механизм возникновения

 2. Демократия и общественное развитие

 3. Женщина в обществе

 4. Концепция изучения культуры Ф.Ницше

 5. Культура и быт населения Украины

 6. Личность как продукт общественно-исторического развития

 7. Личность: проблемы социализации

 8. Методы сбора социологической информации

 9. О.Конт как основатель позитивной социологии

 10. Общественное мнение: современное состояние, ресурсы и некоторые аспекты механизмов массового влияния

 11. Отличительные черты русского менталитета

 12. Политика как социальный институт

 13. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни.

 14. Природа социального конфликта

 15. Проблемы сбора социологической информации

 16. Процесс и стадии формирования личности

 17. Роль и функции социологии в обществе

 18. Семья как социальный институт

 19. Социальная дискриминация женщин, как предмет социологического анализа:

 20. Социальная политика государства

 21. Социальная теория народничества

 22. Социальное познание личности

 23. Социальные проблемы развития современного украинского общества

 24. Социальный аспект трудовых конфликтов (на примере шахтерских забастовок)

 25. Социальный конфликт

 26. Социокультурный подход к анализу общества

 27. Стратификация и классовая структура

 28. Студенчество и его социальная роль в жизни общества

 29. Тоталитаризм: сущность и проявления

 30. Характерные черты стратификации современного украинского общества

5.2. Методические указания по работе
с ситуационными упражнениями ("сase study")


Полная свобода действий и рассуждений студента достигается при рассмотрении "практических ситуаций". Практическая ситуация - кейс (англ. case - случай) - это описание реального или вымышленного случая принимаемых решений, их предпосылок и последствий. Классическое определение понятия "кейс": "кейс представляет собой описание деловой ситуации, которая реально вставала или стоит перед ответственными менеджерами, описание, включающее сопутствующие данной ситуации факты, мнения, суждения, на которые обычно на практике и опирается решение менеджеров". Эндрю Тоул добавляет к этому: "... кейс - катализатор, ускоряющий процесс обучения путем привнесения в него практического опыта". Использование практических ситуаций в учебных целях, начиная с появления первого сборника кейсов в 1921 году в гарвардской школе бизнеса, традиционно происходит при изучении, например, юридических и медицинских ситуаций. Слушатель, познакомившись с условиями ситуации, должен был высказать свои суждения и сформулировать решения, сверяя их с реальным исходом. В 60-70е годы преподаватели Гарвардской школы бизнеса начали широко применять практические ситуации при изучении экономико-управленческих дисциплин. В настоящее время за рубежом имеется огромное количество учебных практических ситуаций, подготовленных различными преподавателями во многих вузах. Появилось и большое разнообразие типов представления учебных практических ситуаций. Это сложные и простые, специализированные и комплексные, печатные и телевизионные ситуации.

Самое краткое обоснование применения кейсов в социологии можно сформулировать следующим образом: "мудрость невозможно втолковать". Сегодня не существует какого-то единого и универсального метода и приема обучения, научившись которым, можно стать высококлассным специалистом. Жизненные ситуации, особенно социальные, настолько уникальны и так быстро развиваются и видоизменяются, поэтому обучение социологии должно иметь дело прежде всего с моделями таких динамических ситуаций. Кейс-метод ориентирован в большей степени на развитие аналитических способностей и умение принимать правильные решения, чем на расширение круга теоретических знаний и предметов. Это метод интенсивного обучения, в отличие от экстенсивных традиционных лекций, семинаров и практических занятий. Совсем, однако, не означающий, что последние должны быть отвергнуты и заменены кейс - методом - инструмент интенсификации усвоения материала демонстрации того как теория применяется на практике.


Если более подробно определить
  1   2   3   4   5

Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница