Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Скачать 206.14 Kb.
НазваниеПравила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів
Дата26.08.2012
Размер206.14 Kb.
ТипДокументы


ПРАВИЛА

здійснення операцій фізичними особами з рахунками

в Системі «Інтернет – банкінг»

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


  1. Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід тлумачити наступним чином:

Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК».

Браузер – програма пошуку і перегляду інформації в мережі Інтернет.

Договір – договір на обслуговування в Системі «Інтернет – банкінг».

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються Клієнтом в управління на встановлений строк, або без зазначення такого строку, під визначений процент (дохід), і підлягають поверненню Клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Засоби ідентифікації – Логін та Пароль, які забезпечують процес обов’язкової авторизації та ідентифікації в Системі «Інтернет – банкінг».

Заява – анкета Клієнта на підключення до Системи «Інтернет - банкінг», яка заповнюється Клієнтом на сайті Банку або на паперовому носії при зверненні до Установи Банку.

Електронний розрахунковий документ (надалі по тексту Правил - Платіжний документ) – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП складається з відкритої та закритої частини, та призначений для підписання документів, які Клієнт надсилає в Банк. Відкрита частина відома Банку, зафіксована на паперовому носії у вигляді паперового Сертифікату, закрита частина знаходиться та зберігається у Клієнта (на носії). Коли Клієнт підписує своїм ключем документ, він використовує його закриту частину. Відкрита частина ключа використовується для перевірки достовірності підпису на платіжному документі. Даний механізм забезпечує захист документів від підробки під час передачі засобами Інтернет.

Картковий рахунок – банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Клієнт – фізична особа (резидент або нерезидент), яка має чинні договірні відносини з Банком та/або планує вступити в такі відносини в майбутньому відповідно до чинного законодавства України.

Логін - ім’я користувача в Системі «Інтернет – банкінг», що забезпечує інформативний рівень доступу в процесі обов’язкової авторизації та ідентифікації Клієнта Системою «Інтернет – банкінг». Логін вказується Клієнтом при заповненні Заяви на реєстрацію в Системі «Інтернет – банкінг».

Операційний день Банку – частина робочого дня Банку, протягом якої відбувається обслуговування Клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком. Початок та кінець операційного дня встановлюються згідно з розпорядженням керівника Банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома Клієнтів.

Операційний час Банку - частина операційного дня Банку, протягом якої відбувається обслуговування Клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього ж робочого дня. Початок та кінець операційного часу встановлюються згідно з розпорядженням керівника Банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома Клієнтів.

Пароль - цифровий код (не менше 6 символів), який разом з Логіном використовується для авторизації та ідентифікації Клієнта в системі «Інтернет – банкінг». Цей код Клієнт задає при заповненні даних в Заяві або менеджером, який створює користувача, з обов’язковою умовою для Клієнта змінення Паролю після першого входу до Системи «Інтернет – банкінг».

Сертифікат – документ у паперовій формі – відкрита частина ЕЦП, яка використовується для перевірки достовірності підпису на платіжному документі. Сертифікат засвідчується підписом керівника Установи Банку та Клієнта.

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково - касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Рахунки – поточний (в тому числі картковий) та/або вкладний (депозитний) рахунок.

Система «Інтернет - банкінг»/Система  – програмно-технічний комплекс IFOBS.WEBPrivat, що дає змогу Клієнту отримувати інформацію щодо стану своїх рахунків, ініціювати операції безготівкових переказів з рахунків, а також виконувати інші операції відповідно до чинного законодавства України та у відповідності до функціональних можливостей Системи.

Служба підтримки користувачів – структурний підрозділ Банку, який спеціалізується на виконанні прийнятих звернень від користувачів Системи «Інтернет – банкінг» з питань роботи чи обслуговування Системи «Інтернет – банкінг».

Тарифитарифи Банку, в яких визначається вартість операцій та обслуговування в системі «Інтернет – банкінг». Тарифи затверджуються рішенням Тарифного комітету Банку та розміщуються на сайті Банку www.btabank.ua.

Установа Банку – відділення всіх типів (видів) Банку.


1.2. Інші терміни та визначення, що використовуються в цих Правилах, застосовуються в значенні, визначеному Законом України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 року №851-IV (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (зі змінами та доповненнями), Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. N 2121-III, із змінами та доповненнями, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. № 249-IV (із змінами та доповненнями); Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 р. за № 381/7702 (із змінами та доповненнями). Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 р. № 223 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2010 р. за N 474/17769 та іншими законодавчими актами України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Банк здійснює обслуговування Клієнта в Системі «Інтернет-банкінг» з дотриманням вимог Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 254 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (зі змінами та доповненнями).

  2. Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет - банкінг» (надалі - Правила), встановлюють порядок та загальні умови обслуговування Клієнтів за допомогою Системи «Інтернет - банкінг», визначають права, обов’язки та відповідальність Банку та Клієнта, що виникають в зв’язку з використанням Системи «Інтернет - банкінг».

  3. Банк на підставі наданих Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства України документів укладає з Клієнтом Договір. На підставі укладеного Договору Банк надає Клієнту послуги відповідно до функціональних можливостей Системи «Інтернет - банкінг», а Клієнт доручає Банку здійснювати операції по перерахуванню коштів в національній та іноземній валюті з Рахунків, відкритих у Банку, та інші операції у відповідності до функціональних можливостей Системи.

  4. Укладаючи Договір, Клієнт ознайомлюється та погоджується з Правилами, та приймає на себе всі обов’язки, передбачені Правилами стосовно Банку.

  5. Банківське обслуговування Клієнтів за Системою здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, цих Правил та інших внутрішніх нормативних документів Банку.

  6. Наявність відкритих Поточного та Карткового рахунків в Банку є обов’язковою умовою для укладення Договору.

  7. Використання Системи «Інтернет - банкінг» вимагає наявності у Клієнта електронно-обчислювальної техніки з операційною системою сімейства МS Windows та вільного доступу до мережі Інтернет з можливістю використання електронного носія для накладення ЕЦП.

  8. Інформування Клієнтів про Правила, Тарифи та зміни до них, здійснюється Банком шляхом розміщення інформації про це на сайті Банку www.btabank.ua. або на інформаційних стендах в Установах Банку за 14 (чотирнадцять) днів до дати введення в дію таких змін. 1. КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ


  1. Для отримання доступу до Системи «Інтернет - банкінг» Клієнт повинен заповнити Заяву одним з способів:

 • на сайті Банку www.btabank.ua. та, після отримання підтвердження про успішну реєстрацію, Клієнт повинен звернутися до Установи Банку;

 • в Установі Банку (шляхом заповнення Заяви на паперовому носії).

  1. На підставі підписаної Клієнтом Заяви, після надання документів, що дають змогу ідентифікувати Клієнта у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку, після укладення Договору, Банк здійснює підключення Клієнта до Системи «Інтернет - банкінг».

  2. Підключення до Системи «Інтернет - банкінг» здійснюється разом із відкриттям Карткового (у разі відсутності відкритого Карткового рахунку) та Поточного (у разі відсутності відкритого Поточного рахунку) або Поточного та Карткового (у разі відсутності відкритих Карткового та Поточного рахунків) рахунків фізичної особи в національній валюті, про що укладаються відповідні договори.

  3. Поточний/Картковий рахунок відкривається Клієнту лише після проведення Банком його ідентифікації та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі нормативно - правовими актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку.

  4. Для здійснення операцій в Системі «Інтернет – банкінг» використовується ЕЦП, що генерується Клієнтом після першого входу у Систему, у порядку, визначеному Інструкцією з використання Системи «Інтернет - банкінг» (надалі - Інструкція користувача), яка розміщується на сайті www.btabank.ua та є обов’язковою для виконання Клієнтом.

  5. Клієнт може використовувати повний або обмежений доступ до меню Системи: повний доступ з правом здійснення операцій з Рахунками (надалі - Стандартний) або обмежений доступ з правом перегляду інформації щодо Рахунків та угод (надалі - Легкий).

  6. Перегляд інформації щодо Рахунків та угод (Легкий) може здійснюватись Клієнтом з будь-якої точки доступу до мережі Інтернет.

  7. Обмежений доступ до Системи «Інтернет - банкінг» (Легкий) передбачає можливість виконання наступних операцій:

   1. Одержання інформації щодо стану Рахунків Клієнта;

   2. Одержання інформації щодо угод Клієнта (залишок по вкладах (депозитах), залишок заборгованості по кредитах);

   3. Формування, перегляд та друк виписок за Рахунками;

   4. Перегляд інформації щодо курсів гривні до іноземних валют Банку;

   5. Перегляд повідомлень від Банку, що доставляються Клієнту через Систему «Інтернет - банкінг».

  8. Повний доступ до Системи «Інтернет - банкінг» (Стандартний) передбачає можливість виконання Клієнтом наступних операцій:

   1. Операції, зазначені в п.3.8.;

   2. Проведення операцій поповнення власних вкладних (депозитних) рахунків та погашення заборгованості по кредитах;

   3. Проведення типових платежів на підставі шаблонів, створених Клієнтом в Системі «Інтернет - банкінг»;

   4. Здійснення переказів коштів між власними Рахунками Клієнта, які відкриті в Банку;

   5. Здійснення платежів з Рахунку Клієнта на користь юридичних і інших фізичних осіб у національній валюті (в межах України);

   6. Самостійне блокування платіжної картки в разі її втрати чи викрадення (після реалізації відповідного програмного забезпечення);

   7. Перегляд заблокованих сум в режимі реального часу (після реалізації відповідного програмного забезпечення);

   8. Розміщення заявок на проведення регулярних платежів (після реалізації відповідного програмного забезпечення);

   9. Розміщення заявок на купівлю, продаж, конверсію валюти (після реалізації відповідного програмного забезпечення);

   10. Інші операції, що надаються засобами Системи «Інтернет - банкінг» відповідно до чинного законодавства України.

  9. Повний доступ до Системи «Інтернет - банкінг» (Стандартний) забезпечується використовуючи ЕЦП, дані якого зазначені в Сертифікаті, роздрукованого з Системи.

  10. Зазначені в п. 3.8.-3.9. цих Правил операції з використанням Системи «Інтернет - банкінг» Клієнт може здійснювати лише після успішної перевірки Системою Засобів ідентифікації.

  11. Вхід до Системи «Інтернет - банкінг» здійснюється через Браузер.

  12. Перекази на рахунки в межах Банку та на рахунки в інших банках України виконуються Банком протягом Операційного часу Банку у відповідності до нормативно - правових актів Національного банку України та чинного законодавства України. Перекази які здійснює Клієнт в Системі «Інтернет - банкінг» після закінчення Операційного часу Банку приймаються та виконуються Банком протягом Операційного часу наступного Операційного дня.

  13. Комісія за здійснення Клієнтом операцій, вказаних в п. 3.8.-3.9. по Системі «Інтернет - банкінг» утримується у відповідності до Тарифів Банку.

  14. У разі зміни функціональних можливостей Системи Банк може надсилати Клієнту повідомлення по Системі «Інтернет - банкінг» з інформацією щодо таких змін, або повідомляти Клієнта про це, іншими засобами (шляхом розміщення інформації на сайті Банку або іншим шляхом).

  15. Платіжний документ, який підписаний ЕЦП Клієнта, приймається Банком та має такий самий юридичний статус, як і документ наданий Клієнтом на паперовому носії, власноруч підписаний Клієнтом.

  16. Після отримання підписаного ЕЦП Клієнта Платіжного документа, Банк здійснює його перевірку на предмет правильності оформлення та заповнення всіх необхідних реквізитів.

  17. У разі позитивного результату перевірки Платіжний документ приймається Банком до виконання. Клієнту надається інформація в Системі про виконання Платіжного документа (статус).

  18. У разі негативного результату перевірки (невірного або незрозумілого призначення платежу, або з інших причин) Платіжний документ не приймається Банком до виконання. В Системи «Інтернет - банкінг» зазначається статус Платіжного документа «відхилено» та причини його невиконання.

  19. У разі, якщо Клієнтом здійснено платіж на рахунок, що відкрито в іншому Банку, та зазначено невірні дані отримувача, такий платіж буде відхилено Банком-одержувачем. Сума невірного платежу буде повернена на рахунок Клієнта, після надходження її з іншого Банку.

  20. Клієнт може, за власним бажанням, тимчасово заблокувати доступ до користування Системою «Інтернет - банкінг». Для цього Клієнт повинен зателефонувати до Служби підтримки користувачів або звернутися до Установи Банку. Після проходження ідентифікації та/або після підписання Клієнтом Заяви в Установі Банку працівник Служби підтримки користувачів Банку здійснює тимчасове блокування користування Системою «Інтернет - банкінг». Плата за блокування та розблокування Системи «Інтернет - банкінг» утримується з Клієнта у відповідності до чинних Тарифів Банку.

  21. У разі, якщо Клієнт неправильно ввів Засоби ідентифікації при вході в Систему, для можливості подальшої роботи в Системи «Інтернет - банкінг», Клієнт повинен звернутися до Служби підтримки користувачів засобами телефонного зв’язку.

  22. Клієнт може за власним бажанням скасувати тимчасове блокування користування Системою. Розблокування Системи здійснюється після надання Клієнтом до Установи Банку Заяви та сплати комісії за поновлення доступу до Системи. 1. ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ «ІНТЕРНЕТ – БАНКІНГ»


  1. Порядок утримання та розміри комісійної винагороди за користування Системою «Інтернет - банкінг», встановлюється цими Правилами, Договором та Тарифами Банку.

  2. Клієнт оплачує послуги Банку:

 • За підключення до Системи (одноразово, при підключенні до Системи);

 • За розрахунково-касове обслуговування Системи (щомісячно у день білінгу за наступний місяць користування Системою (авансом)). Плата утримується Банком шляхом договірного списання з Карткового рахунку Клієнта вказаного в пункті 2.8. Договору;

 • За здійснення переказів коштів з поточних/карткових рахунків Клієнта (комісія списується Банком з Поточного/Карткового рахунку, з якого Клієнт здійснює переказ одночасно з виконанням переказу);

 • За блокування/поновлення доступу до Системи сплачується Клієнтом перед блокуванням/поновленням доступу).

  1. Під час здійснення розрахунків за допомогою Системи «Інтернет - банкінг» використовуються Платіжні документи, форми яких встановлюються Національним банком України.

  2. У разі відсутності коштів на вищезазначеному Картковому рахунку в сумі, достатній для списання плати за розрахунково-касове обслуговування Системи «Інтернет - банкінг», Клієнт повинен здійснити поповнення Карткового рахунку. У разі не поповнення Карткового рахунку, в строк до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Клієнт користувався Системою, Банк блокує доступ Клієнта до Системи. Розблокування доступу здійснюється Банком після:

  • подання Клієнтом заяви на розблокування Системи,

  • поповнення Клієнтом Карткового рахунку на суму плати за розрахунково – касове обслуговування Системи «Інтернет - банкінг»,

  • сплати Клієнтом Банку послуг, пов’язаних з поновленням доступу до Системи.

  1. У разі несплати Клієнтом плати за розрахунково-касове обслуговування Системи «Інтернет-банкінг» протягом 45 днів, з останнього дня місяця, за який було здійснено оплату за розрахунково-касове обслуговування (та у разі відсутності на рахунку Клієнта достатньої суми коштів для здійснення Банком договірного списання її з рахунку Клієнта), Банк відключає Клієнта від Системи з дати вказаної у повідомленні. При цьому, у разі бажання Клієнта користуватися Системою, Клієнт повинен заново пройти процедуру підключення до Системи та знову здійснити оплату послуг Банку.

  2. Банк може в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів Банку, змінювати умови здійснення операцій з використанням Системи «Інтернет – банкінг», зазначені в цих Правилах, повідомивши про це Клієнта у порядку, викладеному в п.2.8. цих Правил.

  3. У випадку, якщо Клієнт не погодиться з новими Тарифами та/або умовами користування Системою «Інтернет – банкінг», визначених в Правилах, він зобов’язаний повідомити про це Банк шляхом надання письмової Заяви до Установи Банку та, до дати впровадження змін, ініціювати припинення дії Договору.

  4. У разі, якщо до дати впровадження в дію змін, Банк не отримає від Клієнта відповідної письмової Заяви нові Тарифи та/або нові умови користування Системою «Інтернет - банкінг» вважаються погодженими Клієнтом. 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН


  1. Банк зобов’язується:

   1. підключити Клієнта до Системи та надати йому необхідні для роботи в Системі доступи та Засоби ідентифікації;

   2. забезпечити виконання Платіжних документів, які створені Клієнтом в Системі відповідно до умов Договору та Правил з урахуванням обмежень, що встановлені чинним законодавством України;

   3. надавати необхідну інформацію на запит Клієнта щодо стану його Рахунків, операцій, що виконуються Клієнтом в Системі та іншу інформацію відповідно до функціональних можливостей Системи;

   4. надавати Клієнту документи (квитанції), які підтверджують перерахування коштів з Рахунків Клієнта за допомогою Системи «Інтернет - банкінг» на вимогу Клієнта;

   5. забезпечити належне функціонування Системи «Інтернет - банкінг». У разі виникнення технічних проблем, пов’язаних з використанням Клієнтом Системи «Інтернет - банкінг», здійснити технічні налаштування в Системі;

   6. забезпечити своєчасне перерахування коштів Клієнта на рахунки одержувачів. Банк приймає Платіжні документи для їх обробки протягом Операційного дня Банку та виконує документи, отримані протягом Операційного часу того ж Операційного дня. Платіжні документи, що отримані після закінчення Операційного часу, виконуються Банком не пізніше наступного Операційного дня;

   7. при поверненні переказу, у разі невірно вказаних Клієнтом реквізитів в іншому Банку, зарахувати суму повернених від Банка-одержувача коштів на рахунок Клієнта;

   8. поновити Клієнтові доступ до Системи на підставі отриманої від Клієнта Заяви та після оплати Клієнтом послуг Банку за розблокування доступу до Системи у відповідності до Тарифів.
  1. Банк має право:

   1. в рамках договірного списання, списувати з Карткового рахунку Клієнта, вказаного в Договорі, плату за розрахунково-касове обслуговування Системи «Інтернет-банкінг» у розмірі відповідно до Тарифів;

   2. списувати з Поточного або Карткового рахунку Клієнта комісійну винагороду за здійснення операції переказу коштів в Системі «Інтернет - банкінг» згідно з Тарифами Банку;

   3. у разі наявності сумнівів щодо достовірності Платіжних документів Клієнта та їх відповідності чинному законодавству України, затримувати обробку цих Платіжних документів повідомляючи про це Клієнта засобами Системи «Інтернет - банкінг» або по телефону;

   4. залишити без виконання Платіжний документ у разі, якщо в Банку виникає потреба з'ясувати особу Клієнта, суть діяльності, фінансовий стан, а Клієнт не надасть документів і відомостей, що підтверджують ці дані, або умисно подасть неправдиві відомості про себе. Банк повідомляє клієнта засобами Cистеми про причину невиконання Платіжного документу з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

   5. відмовити Клієнту у виконанні Платіжного документу у разі, якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу. Банк повідомляє Клієнта засобами Cистеми про причину відмови у виконанні Платіжного документу з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

   6. повідомляти третіх осіб про операції, які здійснювались Клієнтом за допомогою Системи «Інтернет - банкінг» у випадках, передбачених Законом України «Про банки та банківську діяльність» зі змінами та доповненнями, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» зі змінами та доповненнями, на вимогу міжнародних платіжних систем, в інших випадках, передбаченим чинним законодавством України;

   7. проводити регламентні роботи в системі «Інтернет - банкінг», повідомивши про це Клієнта шляхом направлення повідомлення в Системі «Інтернет - банкінг»;

   8. відключити доступ до Системи «Інтернет - банкінг» у разі:

 • відмови Клієнта від послуг Системи «Інтернет - банкінг»;

 • несвоєчасного внесення Клієнтом плати за розрахунково-касове обслуговування Системи та відсутності коштів на рахунку в сумі достатній для договірного списанням її Банком у відповідності до п. 4.5. Правил;

   1. в односторонньому порядку припинити дію Договору у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених пунктом 5.3. цих Правил, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Про припинення дії Договору Банк сповіщає Клієнта шляхом направлення повідомлення в Системі «Інтернет - банкінг». При цьому, днем припинення дії Договору є дата, зазначена у повідомленні. З дати, зазначеної в повідомленні, Банк не приймає до виконання будь-які Платіжні документи, створені Клієнтом в Системі «Інтернет – банкінг», та здійснює блокування доступу Клієнта до Системи «Інтернет – банкінг».
  1. Клієнт зобов’язується:

   1. виконувати умови Договору та цих Правил, а також дотримуватися вимог чинного законодавства України;

   2. забезпечувати наявність залишку коштів на Картковому рахунку у такому розмірі, аби Банк зміг здійснити договірне списання з цього рахунку для утримання плати за розрахунково-касове обслуговування Системи «Інтернет-банкінг»;

   3. сплачувати Банку комісії, відповідно до Тарифів Банку у момент проведення операції (окрім плати за розрахунково-касове обслуговування Системи, яка утримується шляхом договірного списання з Карткового рахунку Клієнта у відповідності до п.4.5. цих Правил);

   4. підтримувати на Поточному та Картковому рахунках суму коштів достатню для списання Банком комісій за здійснення Клієнтом операції переказу коштів з Поточного або Карткового рахунку в Системі;

   5. тримати в таємниці свої Засоби ідентифікації та ЕЦП та не повідомляти їх будь-кому, включаючи працівників Банку;

   6. дотримуватись вимог Інструкції користувача та вірно вводити Засоби ідентифікації для його належної ідентифікації в Системі «Інтернет - банкінг»;

   7. обов’язково змінювати Пароль у разі, якщо цього вимагає Система;

   8. негайно звернутися до Банку з метою блокування Системи у разі втрати або якщо Клієнт вважає, що його Засоби ідентифікації використовуються іншою особою;

   9. визнати, що отримані Банком Платіжні документи, підписані ЕЦП Клієнта, мають таку ж юридичну силу, як і документи, що були подані Клієнтом на паперовому носії;

   10. надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком ідентифікації Клієнта та фінансового моніторингу його операцій, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або інформації (паспортних даних, адреси місця фактичного проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які були надані Банку при укладанні Договору, у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Інформація та/або документи мають бути надані протягом 5 (п’яти) календарних днів із дня, коли відбулися зміни;

   11. у разі припинення (розірвання) Договору виконати всі зобов’язання за Договором, які виникли протягом дії Договору або можуть виникнути в майбутньому (у зв’язку з припиненням дії Договору або інших підстав).
  1. Клієнт має право:

   1. здійснювати за допомогою Системи операції передбачені в пункті 3.8-3.9. цих Правил;

   2. ініціювати припинення користування Системою та розірвати Договір шляхом подання до Банку відповідної Заяви та за умови виконання всіх фінансових зобов’язань перед Банком;

   3. відмовитися від змін умов Договору/Правил/Тарифів за користування Системою «Інтернет - банкінг» шляхом подання до Банку відповідної письмової Заяви у строк, зазначений в п. 4.3. цих Правил, та достроково розірвати Договір за умови виконання всіх фінансових зобов’язань перед Банком;

   4. звертатися до Служби підтримки користувачів у разі виникнення питань/проблем, пов’язаних з використанням Системи. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКУ ТА КЛІЄНТА


  1. Відповідальність Банку:

   1. Банк не несе відповідальності за невиконання Платіжних документів Клієнта, якщо виконання могло призвести до порушення вимог Договору або чинного законодавства України, у тому числі, якщо Платіжний документ не був підтверджений Клієнтом, якщо перевірка підтвердження дала негативний результат або коштів на Рахунках Клієнта з урахуванням коштів, необхідних для сплати комісій Банку, недостатньо для виконання Платіжного документа;

   2. Банк не несе відповідальності за конфліктні ситуації, що виникають за межами його контролю;

   3. Банк не несе відповідальності за створення Клієнтом Платіжного документа з невірними реквізитами;

   4. Банк не несе відповідальності за збитки, у випадку несанкціонованого використання третіми особами Засобів ідентифікації Клієнта, якщо таке використання стало можливим з вини Клієнта;

   5. Банк не несе відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання Платіжного документа, якщо виконання цього Платіжного документа залежить від певних дій третьої сторони, в тому числі при настанні форс-мажорних обставин;

   6. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація, пов’язана з використанням Клієнтом Системи, стане відома третім особам під час використання Клієнтом Системи у результаті доступу до інформації при передачі каналами зв’язку, які знаходяться за межами Банку;

   7. Банк не несе відповідальності у разі неможливості отримання послуги Клієнтом з використанням Системи, з причин непрацездатності каналів зв’язку між Клієнтом та Банком, які не знаходяться у межах відповідальності Банку.
  1. Відповідальність Клієнта:

   1. Клієнт несе відповідальність за будь-які ризики, пов’язані з втратою ним Засобів ідентифікації;

   2. Клієнт несе відповідальність за здійснені операції за Рахунками, у результаті виконання Банком Платіжного документа здійсненого в Системі з використанням Засобів ідентифікації, які належать Клієнту;

   3. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним у Заяві, наданої/заповненої в Банку при підключенні Клієнта до Системи;

   4. Клієнт несе відповідальність за всі операції, здійснені ним в Системі, після ідентифікації його Банком на підставі Засобів ідентифікації та до моменту отримання Банком письмового повідомлення від Клієнта про втрату Засобів ідентифікації;

   5. Клієнт попереджений та погоджується з тим, що він несе відповідальність за всі ризики, пов’язані з розголошенням/втратою/залишення без нагляду ним Засобів ідентифікації та ЕЦП;

   6. Клієнт несе відповідальність за зміст Платіжного документа, відповідальність за збитки, завдані несанкціонованим або неналежним використанням Засобів ідентифікації та ЕЦП.

  2. У випадку невиконання чи неналежного виконання сторонами зобов’язань за Договором, Клієнт/Банк несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Обмін повідомленнями між Банком та Клієнтом вважається Сторонами офіційним засобом листування.

 2. Всі зміни до цих Правил та Тарифів розміщуються на інформаційних стендах у приміщенні Банку, та/або на сайті Банку www.btabank.ua не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до впровадження у дію зазначених змін;

 3. Часом ознайомлення Клієнта з інформацією щодо зміни Тарифів та цих Правил є момент, з якого інформація стає доступна Клієнту у будь-якому з наступних способів: на інформаційних стендах у приміщенні Банку або на сайті Банку www.btabank.ua.
Контактні телефони Банку

зі стаціонарних телефонів

(+38044) 495-65-__

(з питань обслуговування Системи «Інтернет - банкінг»)

безкоштовна лінія зі стаціонарних телефонів на території України

0-800-30-45-45
Похожие:

Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconЗаконукра ї н и
Стаття Визначення понять І термінів Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconМетодическая разработка подготовлена преподавателями Школы в рамках проекта Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з обмеженими фізичними можливостями”, поддержанного Посольством Королевства Нидерландов, Международным фондом «Відродження»
В книге представлены методические разработки, которые используются в Компьютерной реабилитационной Школе для инвалидов при общественном...
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconОпубликовано: Черномаз П. А. «Умная граница»: суть и необходимость применения на украинско-российском пограничье [Текст] // Україна в системі світових
Опубликовано: Черномаз П. А. «Умная граница»: суть и необходимость применения на украинско-российском пограничье [Текст] // Україна...
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconКурсова робота
«визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу»
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconЗміст Перелік умовних скорочень І термінів
Антропно-правова проблематика в історії вчень про людину (огляд літератури за темою дослідження)
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconУмови надання
У цьому документі (далі Умови) терміни та визначення, що написані з великої літери, мають таке значення
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconПорядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconКвартальний план роботи управління ветеринарно ї медицини в Мелітопольському на іі-й квартал 2012 року (щодо здійснення планових заходів державного ветеринарно санітарного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання)
Мелітопольському на іі-й квартал 2012 року (щодо здійснення планових заходів державного ветеринарно санітарного нагляду (контролю)...
Правила здійснення операцій фізичними особами з рахунками в Системі «Інтернет банкінг» визначення термінів iconН. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни
Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні...
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница