Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Скачать 378.98 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України
Дата02.09.2012
Размер378.98 Kb.
ТипДокументы
Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


Кафедра

Прикладної математики та обчислювальної техніки


«Затверджую»


Перший проректор


професор В. П. Іващенко


‘‘__’’ __________ ____ р.


Програма навчальної дисципліниз дисципліни

«Інтернет – технології та ресурси»
Напрямок підготовки

0201 Культура
Кваліфікаційний

напрямок


6.020100

Документознваство та інформаційна діяльність


Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)

Усього

Семестри

17


Усього годин за навчальним планом

108

108


у тому числі:

Очнì заняття
з них:

- лекції


4


4


- практичнìні заняття

12

12


Самостійна робота

92

92


у тому числі при :

- підготовці до аудиторних занять


12


12


- підготовка до контрольних заходів

72

72


- -опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

8

8


Підсумковий контроль

екз

екзХарактеристика дисципліни


Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу.


Позначка вивчення дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення зі структурою Internet, протоколамі об’міну данними, пошуковими системами, а також сворювання HTML сторінок, організаційними, технічними, програмними та іншими методами і засобами створювання WEB сайтів.


У результаті вивчення дисципліни студент винний:

знаті:

 • стандарти протоколів Internet, доменну система імен, службу доменних імен (DNS), універсальний локатор ресурсу (URL), логічну структуру HTML документа та WEB сайта. Поняття пертинентного документа, інформаційного шуму. Принципи побудови пошукових систем.


вміти:

 • вільно користуватись Internet, пошуковими системами Internet, створювати HTML документи та WEB сайти.Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт.


Засоби діагностики успішності навчання – комплекти питань до тестових електронных завдань у системі тестування «Модуль-12» та питання до контрольних завдань.


Зв’язок з іншими дисциплінами

Дисципліна базується на раніше отриманих знаннях в області:


 • Інформатика та комп’ютерна техніка;

 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації;

 • Прикладне программне забезпечення;

Зміст дисципліни

Лекційний курс


Порядк.Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість

один)


1.Технології Internet. Історія створення Internet. Проблема стандартизації. Процедура стандартизації. Організаційна побудова Internet. Поняття про мережні протоколи. Протоколи фізичного рівня.

Протоколи мережного рівня. Мережній рівень протоколів. Протоколи транспортного рівня. Протоколи додатків.

Доменна система імен. Правила запису доменних імен. Імена доменов верхнього рівня. Географічні домены верхнього рівня. Тематичні домены верхнього рівня. Служба доменних імен (DNS). Типові помилки користувача. Універсальний локатор ресурсу (URL).


2


2.

Розробка Web-представлень. Вивчення основних методів і прийомів створення Web-сайтов. Принципи розробки структури Web-сайта, інтерфейсу і навігації по сайту.

Інформаційно – пошукови системи. Введення в теорію систем інформаційного пошуку. Інформаційна потреба. Інформаційний шум.Поняття релевантного документа.

Класифікаційні Інформаційно - пошукови системи (ІПС).


2

Всього

4


Практичні заняття


Порядк. №

Назва заняття

Тривалість (годин)Вивчення методів (процедур і функцій) компонентов. Розробка простих прикладів реалізації Internet протоколів.


2Структура HTML документа. Функціональні блочні елементи.

Текстове оформлення сторінок.Створення списків.Створення фреймів. Створення гіперпосилань


2
Створення таблиць та паралельних текстìв


2Розробка персональной WEB сторìнки по індìвідуальним завданням. Вставка зображень до WEB сторìнки


2Практична робота в Internet. Ознайомлення з різними пошуковими системами.


2Виконання індевідуальніх завдань пошуку інформації.


2

Всього


12Контрольні роботи


№№

робот

Назва роботи

Тривалість підготовки до контрольної роботи

(годин)

1

Створення web-сайту на задану тему ì оформлення її згодно с вказìвками , що знахоляться у документì « Загальнì положення до виконання контрольної роботи з курсу « Iнтернет технологìї та ресурси»72

Всього

72Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
№№

робот

Назва розділу

Тривалість (год)


1

Нові технології Internet.

2

2

Принципи розробки структури Web-сайта, інтерфейсу і навігації по сайту.

2

3

Пошукові сервери.

4

Всього

8

Рекомендована література


 1. Храмцов П. Лабиринт Internet. Практическое руководство. – М.: Электронинформ, 1996. – 256с.

 2. Internet – Среда обитания. <http://www.citforum.ru/internet/klimenko/contents.shtml>, (доступ 4.02.2002).

 3. Язык поисковых запросов. >(доступ 4.02.2002).

 4. Эви Немет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн UNIX: руководство системного администратора. – К.: BHV, 1996 – 832с.

 5. Фролов А.В., Фролов Г.В. Интернет - тусовка. Ваш спутник в Интернете.- М.: Русская редакция, 2000. – 240с.

 6. Лейден, Кейденс, Виленски, Маршалл. TCP/IP для «чайников». Уч. пос. – М.: Вильямс, 2001. – 432с.

 7. Белкин П.Ю. Общие вопросы организации поиска информации в Интернет. Московский центр Интернет-образования. 2001 – 39с.Програму склав старший викладач О. В. Овсянников


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Прикладноъ математики та обчислювальноъ техныки

Протокол № ___ від « _____» ____________ ________ р.


Завідуючий кафедрою проф. Г. Г. Швачич


Програму затверджено на засіданні НМК

за напрямом 6.020100 – Культура

Протокол № ___ від « _____» ____________ ________ р.

Голова НМК за напрямом проф., к. і. н. В. Т. БританУзгоджено


Задания по интернет-технологиям для студентов

заочной формы обучения


       Общие положения по выполнению контрольной работы    

Контрольная работа по дисциплине «Интернет-технологии и ресурсы» выполняется студентами заочной формы обучения. Контрольная работа состоит из двух разделов (частей) и сдается на электронном носителе (желательно flash) и в распечатанном варианте.


В первом разделе излагается одна из тем контрольных работ, приведенных в табл. 1.

Во втором разделе приводятся результаты разработки с помощью языка HTML небольшого сайта (3-4 страницы) на заданную тему.

Выбор вариантов заданий осуществляется по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Если номер зачетной книжки превосходит число вариантов в задании (их всего 25), то вариант задания определяется как остаток в целых числах от деления номера зачетной книжки на число вариантов 25. Поэтому если число, полученной по двум последним цифрам зачетной книжки равно 84, ваш вариант равен 9, так как при делении 84 на 25 остаток равен 9. На титульном листе обязательно указывать номер зачетной книжки и номер варианта.

При выполнении чужих вариантов работа приниматься не будет.


Общие требования по выполнению контрольной работы:

1.     В первом разделе изложить содержание темы контрольной работы на 6-8 страницах;

2.   Во втором разделе продемонстрировать работающий сайт , соответствующий следующим требованиям:

  • Cайт должен содержать обычную главную страницу, страницу с таблицей, страницу с формой.

 • На страницах должны быть созданы оъекты: фотографии (рисунки), гиперссылки, заголовки в стиле WordArt, бегущая строка; использованы разные  цвета фона страниц, различные стили форматирования ;

 • Главная страница должна содержать гиперссылки на каждую из последующих страниц

 • каждая их страниц должна содержать ссылку для перехода на главную страницу.

 • HTML коды всех страниц должны содержать комментарии.

 • Во втором разделе   должно быть приведено описание порядка разработки сайта с помощью HTML , а также копии созданных страниц (распечатки).


      Оформление контрольной работы осуществляется с помощью текстового процессора Word. Контрольная работы должна содержать:

 1. Титульный лист по  форме, который был в контрольной работе по информатике.

 2. Отформатированный текст с шрифтом Times New Roman с размером основного шрифта – 14пт, с одинарным междустрочным интервалом, выравниванием по ширине, автоматическим переносом слов и полями страниц: слева и справа – по 2,0 см, сверху – 1,50 см, снизу – 1,7см.

 3. Оглавление, составленное автоматически (используя стили Заголовок 1, Заголовок 2, …).

 4. Копии диалоговых окон, форм, таблиц, на которые должна быть ссылка в тексте.

   


Таблица 1

Вариант

 №

Темы контрольных работ

1

 Cтандарты Internet и IP сетей.

2

 Библиотеки в Internet

3

 Глобальная международная компьютерная сеть Интернет.


4

 Интернет как средство связи

5

 История создания всемирной паутины WWW и Интернет

6

 Структура IP-пакета


7

 Настройка интерфейса Internet Explorer

8

 Компьютерная телефония

9

 Основные ресурсы Интернет

10

 Опции протокола IP


11

 Поисковик GOOGLE

12

 Популярные поисковые серверы Интернет

13

 Протоколы и адреса Интернет

14

 Работа в браузере Internet Explorer

15

 Работа с почтовой программой Outlook Express

16

 Современные браузеры Интернет

17

 Создание Web-сайта с помощью HTML

18

  Поисковик YAHOO

19

 Телеконференции в Интернет

20

 Электронная почта

21

 Основные структурные элементы HTML-документа

22

 Электронная торговля

23

 Серверы FTP и FTP-клиенты

24

Основные функции протокола IP


25

 Работа поисковых серверов Интернет

 

     ЛИТЕРАТУРА    

 1. С. Березин, С. Раков Internet у вас дома. – СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2000.

 2. Создание Web-страниц и Web-сайтов. Самоучитель [учеб. пособие] / под ред.

 3. В.Н. Печникова. - М.: Изд-во Триумф, 2006.

 4. Мальчук Е.В. HTML и CSS. Самоучитель. - М.:  Издательский дом "Вильямс", 2007.

 5. www.echoecho.com

 6. www.artlebedev.ru/kovodstvoЗАДАНИЯ ПО HTML

Введение

Цель занятий — изучение основных концепций HTML, необходимых для понимания принципов разработки документов для Интернета.

Сегодня Интернет является одним из самых современных и революционных средств передачи информации. Интернет состоит из многочисленных компьютерных сетей, объединенных в одну глобальную сеть и обменивающихся между собой информацией. В настоящее время особенно быстро развивается часть Интернета, называемая World Wide Web (WWW или просто Web). В WWW содержится информация, представленная в текстовом, графическом, видео- и аудиоформатах.

HTML-формат

Основным форматом Web-документов, составляющих содержимое узлов Web, является Hypertext Markup Language (HTML — язык разметки гипертекста). HTML представляет собой совокупность достаточно простых команд, которые втавляются в исходный текст документа (ASCII-файл) и позволяют управлять представлением этого документа на экране дисплея. Таким образом,текст, подготовленный в любом текстовом редакторе и сохраненный в обычном ASCII-формате, становится Web-страницей (HTML-документом) после добавления в него ряда команд языка HTML.

Работа с тэгами.

Команды HTML задаются с помощью специальных элементов, называемых тэгами (tag). Тэги позволяют управлять представлением информации на экране при отображении HTML-документов специальными программами — браузерами , или обозревателями (от англ. browse — просматривать), такими, как Microsoft Internet Explorer или Netscape Navigator.

Тэг имеет вид строки символов, заключенной между символами “<” и “>”. Например, <BR> — это тэг переноса строки.

Существуют два типа тэгов:

• одноэлементный тэг, который достаточно просто вставить в текст для того, чтобы совершить какое-либо действие;

• парный тэг, который влияет на текст, заключенный между точкой, где употреблен тэг, и точкой, в которой указан признак завершения команды. Признак завершения команды — это тот же самый тэг, только начинающийся с символа “/”. Например, и

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconМіністерство освіти І науки україни
...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconЗаконодавство щодо здійснення діяльності по реалізації арештованого майна 43
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра господарського права
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconМіністерство освіти І науки України Державний заклад
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconОсвітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Львівська політехніка” Затверджено наказом ректора ну „Львівська політехніка” від 29 вересня 2010 року
Ця інструкція поширюється на територію, будинки, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення самоврядованного...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconВищий господарський суд україни
Українська Національна лотерея", м. Київ (далі підприємство "Українська Національна лотерея")
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconЗакон України
Внести зміни до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання“ (Відомості Верховної Ради України, 2002, №16, ст. 112), виклавши...
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України iconВідкрите звернення успп, уак, уза щодо ситуації на зерновому ринку України до вищого керівництва України
Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр стосовно сільського господарства
Разместите кнопку на своём сайте:
РуководстваБаза данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница